Střediskový sněm 2010

Střediskové sněmy

  • proběhnou nejpozději do 14.11.2010
  • střediska zřizovaná okresem Jindřichův Hradec a Tábor ohlašují konání sněmu předsedovi ORJ nejpozději 30 dnů před konáním sněmu
  • volí delegáty na krajský sněm
  • volí delegáty na Valný sněm (v případě, že na ně delegáti připadají)
  • střediska zřizovaná okresem Jindřichův Hradec a Tábor volí delegáty na Okresní sněm dle kvóty stanovené příslušnou Okresní radou
  • mohou podávat návrhy na kandidáty do volených funkcí na Krajský sněm 

Delegátem střediskového sněmu jsou všichni činovníci registrovaní ve středisku (Směrnice bod 16)
Střediskový sněm volí :

  • minimálně: vedoucího střediska a jeho zástupce, dvoučlennou revizní komisi 
  • může volit další členy rady

    O volbě a průběhu sněmu se vyhotoví zápis (možno použít vzory z přílohy) – 1× založit ve středisku a 1× poslat na ORJ 


První návrh termínu sněmu je 10.10.2010 (neděle) v odpoledních hodinách. Kdo má/nemá čas v tento termín ?


Konečný termín: 8.10.2010 20:00 v klubovně.